Kapat
Giriş Yap
GAU Network etki alanından hesabınızda oturum açın.
Kaydınız yok mu? Şimdi Kaydolun !
Giriş Yap :  
Kullanıcı Adı : Kullanıcı adımı unuttum
Şifre : Şifremi Unuttum
Üye değil misiniz? Şimdi kaydolun!
Kullancı Adı : GAU Web Mail  
Adım Soyadım :
E-Mail Adresim :
Kayıt Ol : GAU Web Mail  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğenci Mail  
Öğrenci Numaranız :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kullanıcı Adı : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Şifre : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kullanıcı Adı : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kayıt Ol : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetmeliği

Tarih: 15/09/2014

1
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği


Amaç ve Kapsam


Madde 1.

Bu yönetmelik Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) lisansüstü eğitim‐öğretimini düzenler.
Lisansüstü öğretim, yüksek lisans ve doktora öğretimini kapsar.
Öğrenci Kabulü
Madde 2.


a. Yüksek Lisans programlarına kabul edilmek için mezuniyet derecesi 2.25’den az
olmamak koşulu ile (2.25/4.00 üzerinden) bir lisans diplomasına sahip olma ve
başvurulan programın puan türünde 45 puandan az olmamak koşuluyla Enstitü
Anabilim Dalı Başkanlığı (EADB)`nca belirlenecek en az LES puanına sahip olmak
gerekir. LES puanının %50`den az olmamak koşuluyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı EADB tarafından belirlenir.
b. Doktora programlarına kabul edilebilmek için yüksek lisans diplomasına ve başvurulan
programın puan türünde 50 puandan az olmamak koşuluyla EADB`nca belirlenecek en
az LES puanına sahip olmak gerekir. LES puanının %50`den az olmamak koşuluyla hangi
ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı EADB tarafından belirlenir
c. Lisansüstü programlara başvuran adayların İngilizce bilgi düzeyleri Kamu Personeli Dil
Seviye Sınavı (KPDS) veya Girne Amerikan Üniversitesi Lisansüstü İngilizce Yeterlik
Sınavı (GAÜ LİYS) sonuçlarına göre belirlenir. Değerlendirmede KPDS veya GAÜ LİYS
yerine kabul edilebilecek diğer İngilizce bilgi düzeyi belirleme sınavları ve en az başarı
puanları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
d. Aday başvuruları ve kayıtlarla ilgili tüm bilgiler Üniversite tarafından duyurulur.
Lisansüstü programlara aday başvuruları ilgili Enstitü Müdürlüğü`ne doğrudan yapılır.
Adaylar başvuru için LES sonuç belgesini, İngilizce bilgi düzeylerini belgeleyen GAÜ İYS
veya eşdeğer sınav sonuç belgesini ve duyuruda belirtilen diğer belgeleri belirlenen
süre içinde eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır.
e. KKTC ve TC uyruklu olmayan üçüncü ülke vatandaşı adayların lisansüstü programlara
kabulüne ilişkin usul ve esaslar Enstitü Yönetim Kurulu belirlenir.
f. Adayların lisans ve yüksek lisans başarı düzeyleri, LES ve İngilizce bilgi düzeyleri ve ilgili
EADB`nca uygun görülen diğer ölçütlerle birlikte EADB tarafından başarılı bulunanlar
lisansüstü programlara kabul edilirler. Başvuru sonuçları ilgili Enstitü Müdürlüğü
tarafından açıklanır.
Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü


Madde 3.


Girne Amerikan Üniversitesindeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir
lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrenci, süresi içinde gerekli
belgelerle başvurmak koşuluyla, EADB`nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla,
Girne Amerikan Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla
kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin
hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Girne Amerikan Üniversitesi dışındaki bir
üniversiteden yatay geçiş yapan öğrencinin Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Yeterlik
2
Sınavı`nda veya eşdeğer bir İngilizce sınavında (2. maddenin c bendinde belirtilen
ölçütlerde) başarılı olması gerekir. Yarıyıl uzunluğu Girne Amerikan Üniversitesinden farklı
üniversitelerden gelen öğrenciler için kredi eşdeğerliği Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir.
İngilizce Başarı Düzeyi


Madde 4.


Bilimsel başarı düzeyleri lisansüstü programlara kabul için yeterli görülen, ancak İngilizce
Yeterlik Sınavında başarısız olan veya bu sınava girmeyen adaylara İngilizce
öğrenebilmeleri için en çok bir yıl süre verilir. Adayların bu süre içerisinde girdikleri Girne
Amerikan Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavından veya eşdeğer bir İngilizce sınavından (2.
maddenin c bendinde belirtilen ölçütlerde) başarılı olmaları gerekir. İngilizce Yeterlik
Sınavına girip başarısız olan adaylardan Rektörlükçe uygun görülenler Yabancı Diller
Yüksek Okulu`nca açılacak İngilizce Hazırlık Programı`na öğrenci olarak kayıt yaptırabilirler.
Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü


Madde 5.


a. Bilimsel hazırlık, başarılı öğrencilerin başvurdukları programa uyumlarını sağlamak
amacıyla uygulanan bir programdır. Bilimsel hazırlık programı toplam 18 krediyi
geçemez. Bu programa alınacak öğrenciler EADB tarafından adayların lisans ve/veya
lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı
değerlendirilerek belirlenir.
b. Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders programı
lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.
c. Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir doktora öğrencisinin alması zorunlu
dersler, ilgili doktora programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine
geçemez.
d. Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanısıra ilgili
EADB`nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik
dersler de alabilir.
e. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre yarıyıl
izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu yönetmelikte belirtilen
yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.
f. Bilimsel hazırlık programına kabul edilen lisansüstü öğrencisinin başvurmuş olduğu
programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az C
notu ile ve programı en az 2.00 genel not ortalamasıyla tamamlaması gerekir.
Özel Öğrenci Kabulü


Madde 6.


Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak
isteyenler, ilgili EADB`nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla lisansüstü derslere
özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik
haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler
Girne Amerikan Üniversitesi Senatosunca kabul edilen yönetmeliklerle belirlenir.
3
Devam Zorunluluğu


Madde 7.
Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Derslere devam
koşulu Girne Amerikan Üniversitesi Lisans ve Önlisans üğretim yönetmeliğindeki kurallara
göre düzenlenir. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.
Lisansüstü Derslerin Kredi Değerleri


Madde 8.


Bir lisansüstü dersin kredi değeri, haftalık teorik ders saatinin 1.0 katı ile haftalık uygulama
saatinin 0.5 katının toplamıdır. Lisansüstü derslerin kredi değerleri ve hangi derslerin
kredisiz olacağı, EADB`nin önerisi ve Enstitü Kurulu kararıyla saptanır. Seminer, Dönem
Projesi ve Tez Çalışması dersleri kredisiz derslerdir.
Ders Sınavları ve Değerlendirme


Madde 9.


Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarından başka bir de yarıyıl sonu sınavına
ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Yarıyıl sonu sınavları,
Üniversite tarafından saptanan ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır. Öğrenciye
verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje
çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak
öğretim elemanı tarafından takdir olunur. EADB tarafından haklı ve geçerli görülen bir
nedenle harhangi bir sınava giremeyen öğrenciye mazeret sınavı verilir.
Ders Notları


Madde 10.


Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı
tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur.
Puan Yarıyıl Ders
Notu
Katsayı
95‐100 A 4.0
90‐94 A‐ 3,70
85‐89 B+ 3.30
80‐84 B 3,00
77‐79 B‐ 2.70
74‐76 C+ 2,30
70‐73 C 2.00
67‐69 C‐ 1,70
64‐66 D+ 1,30
60‐63 D 1,00
50‐59 D‐ 0,70
00‐49 F 0,00
Ortalamalara Katılmayan Notlar:
I‐ Eksik S‐ Yeterli U‐ Yetersiz P‐ Gelişmekte Olan EX‐ Muaf NG‐ Devamsızlık Nedeniyle
Başarısız
4
(I) notu, hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için
gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. Öğrenci,
herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı`na
teslimi tarihinden itibaren 15 gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak
zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (F) notu haline gelir. Bu süre, uzayan bir
hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin başvurusu, EADB`nin önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararıyla bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.


(S) notu, tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. (S) notu ayrıca, kredisiz
olarak alınan ve başarılı olunan derslere verilir. (U) notu, tez çalışmalarını başarıyla
sürdüremeyen öğrencilere verilir. (U) notu ayrıca, kredisiz olarak alınan ve başarısız
olunan derslere verilir. (P) notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere
verilir. (EX) notu, GAÜ dışındaki üniversitelerden alınan ve programa kabul edilen dersler
için ve ilgili EADB tarafından muaf tutulan dersler için verilir. (NG) notu, derse devam
yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine
getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim üyesince takdir olunur. (NG) notu, not
ortalamaları hesabında (F) notu işlemi görür.
Yarıyıl sonu ders notları Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı`na verildiği anda kesinleşir ve aynı
başkanlık tarafından açıklanır.
Not Ortalamaları


Madde 11.


Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalamaları hesaplanarak
belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı
yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın not
ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi
tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden
sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa
kabul edilişinden itibaren EADB`ce belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacıyla
almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar
edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not çizelgesine geçirilir.
Bir öğrencinin lisansüstü programını başarıyla tamamlayabilmesi için genel not
ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.
Ders Saydırma


Madde 12.


Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders
saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna
bağlı olarak süre eksiltme koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
İlişik Kesilmesi


Madde 13.


a. İlk yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1.50`den az olan öğrencilerin,
b. İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2.00`den az
olan öğrencilerin,
c. Yüksek lisans veya doktora tez çalışması ile ilgili ders notu, üst üste iki kez veya aralıklı
olarak üç kez (U) notu olarak takdir olunan öğrencilerin,
5
d. EADB tarafından belirlenen en az ders yükünü, tezli yüksek lisans programında ve
doktora programında 4, tezsiz yüksek lisans programında 6 yarıyılda tamamlayamayan
ve/veya programların ders alma süresi sonunda genel not ortalaması 3.00`ün altında
olan öğrencilerin,
e. Jüri tarafından tezi reddedilen öğrencilerin,
f. Düzeltilmiş tezi jüri tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin,
g. Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavında veya eşdeğerliği Üniversite
Senatosunca belirlenen diğer İngilizce Yeterlik sınavlarında, bu yönetmelikte belirtilen
süre içerisinde başarılı olamayan doktora öğrencilerinin,
h. Doktora yetrlik sınavına girilmesi icin gerekli süre sonuna kadar (beşinci yarıyıl sonu)
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan ya da Üniversitelerarası Kurul
tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde başarısız olan öğrencilerin,
i. Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora öğrencilerinin, ı. Tez önerisi
ikinci kez reddedilen doktora öğrencilerinin,
j. Programını süresi içinde tamamlayamayan lisansüstü öğrencilerin,
k. Tezli programlarda tezi olumlu sonuçlanan öğrencilerin belirtilen süre içerisinde
ciltlenmiş tezlerinin ilgili Enstütü’ye teslim edilmemesi durumunda kayıtlı oldukları
programla ilişiği kesilir.
Ders Tekrarı


Madde 14.


Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl notu olarak yüksek lisans
öğrencisinin en az (C), doktora öğrencisinin ise (B) notu almış olması gerekir. Öğrenciler,
başarısız oldukları dersleri tekrarlamak veya seçmeli derslere EADB`ce eşdeğer kabul
edilen dersleri almak zorundadır. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek
amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir veya bu derslere EADB`ce eşdeğer kabul
edilen dersleri alabilir. Ancak, tekrarlanacak derslerle ilgili olarak yarıyıl başında EADB
tarafından Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı`na bilgi verilmesi gerekir.


YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


Madde 15.
a. Yüksek Lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu
programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği Üniversite
Senatosu tarafından belirlenir.
b. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, her yarıyıl başında öğrencinin
başvurusu, EADB`nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yapılabilir. Öğrenci
tezli ve tezsiz programlar arasında birden çok geçiş yapamaz. Geçiş başvurusu
onaylanan öğrenci yeni programın gereklerini tamamlamakla yükümlüdür.


TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Amaç ve Kapsam


Madde 16.
Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere
erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
6
Tezli Yüksek Lisans Süresi ve Ders Yükü


Madde 17.
a. Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az
yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans
programı derslerini tamamlama süresi en çok 2 yarıyıldır. Ancak, danışman onayı ile,
sonraki dönemlerde fazladan kredisiz uzmanlık alan dersleri alınabilir.
b. Tezli yüksek lisans programındaki öğrenciye tez danışmanı en geç ikinci yarıyıl sonuna
kadar ilgili EADB`nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Tez
danışmanları doktoralı öğretim üyeleri arasından seçilir. Yüksek lisans tezinin
niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı
atanabilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atanma ve değiştirme koşulları
Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.
c. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından,
tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EADB tarafından yürütülür.
d. Öğrenci danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez
çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.
e. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi 4 yarıyıldır. Bu yönetmelikte
belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede programı
tamamlayabilirler. Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez
çalışmasını 4. yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir
öğrenciye tezini jüri önünde savunması için iki yarıyıl ek süre verilir.
f. Yüksek lisans programına kayıtlı bir öğrenci öğrenim süresince, geçerli bir mazareti
olması durumunda en çok 2 yarıyıl kayıt dondurabilir. Kayıt dondurma süreleri normal
öğrenim süresinden sayılmaz.
g. Öğrenci, yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
koşuluyla, lisans dersleri alabilir. Ancak lisans derslerinden en çok iki tanesi, ders
yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılabilir.
h. Öğrenci, EADB`nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, izlediği programın ders
yüküne sayılmak üzere Girne Amerikan Üniversitesi dışındaki üniversitelerden
lisansüstü ders alabilir.
i. EADB tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla
dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.
Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması


Madde 18.


a. Yüksek lisans tez çalışmasını 17. maddede belirtilen süre içinde tamamlayan öğrenci,
elde ettiği sonuçları Girne Amerikan Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu`na uygun biçimde
İngilizce yazmak ve tezini jüri önünde İngilizce olarak savunmak zorundadır. Tez,
eğitim dili Türkçe olan programlarda Türkçe yazılır ve jüri önünde Türkçe savunulur.
b. Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için EADB`ye başvurur.
EADB, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş bir kopyasını ilgili enstitüye iletir.
Tez jürisnin atanabilmesi için adayın ulusal ve/veya uluslararası bir dergi veya
konferansta tez konusu ile ilgili yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir yayını
olması gerekir.Öğrencilerin tez sınavına girebilecekleri en son tarih akademik takvimde
belirtilir.
c. Yüksek lisans tez jürisi, ilgili EADB`nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır.
Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri üniversite içindeki başka bir enstitü
7
anabilim dalından veya Üniversite dışından olmak üzere 3 veya 5 kişiden oluşur.
Jürinin 3 kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
d. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak
öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen sorucevap
bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.
e. Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında "kabul", "red" veya
"düzeltme" kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, EADB tarafından en geç üç gün
içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci,
en geç 3 ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu
öğrenciler, uzatma aldıkları yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır.
Yüksek Lisans Diploması


Madde 19.


a. Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, Girne Amerikan Üniversitesi Tez Yazım
Kılavuzu`na uygun biçimde yazılan yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az 3 kopyasını tez
sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim eden ve
tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine "Yüksek Lisans
Diploması" verilir.
b. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur. Lisans diplomasını aldığı dalda yüksek lisans
programını tamamlayan öğrencinin diplomasına varsa meslek ünvanı da yazılır.


TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


Amaç ve Kapsam
Madde 20.
Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak
ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Yüksek Lisans Süresi ve Ders Yükü


Madde 21.
a. Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on
adet ders ile kredisiz dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesinin
alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor
vermek zorundadır.
b. Tezsiz yüksek lisans programında, EADB her öğrenci için ders seçiminde ve dönem
projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak doktoralı bir öğretim üyesini en geç
birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.
c. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışmanı, danışman
atanıncaya kadar ise ilgili EADB tarafından yürütülür.
d. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır.
e. Tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı bir öğrenci öğrenim süresince, geçerli bir
mazareti olması durumunda en çok 2 yarıyıl kayıt dondurabilir. Kayıt dondurma
süreleri normal öğrenim süresinden sayılmaz.
f. Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
koşuluyla, lisans dersleri alabilir. Ancak bu derslerden en çok üç tanesi, ders yüküne ve
yüksek lisans kredisine sayılabilir.
8
g. Öğrenci, EADB`nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, izlediği programın ders
yüküne sayılmak üzere Girne Amerikan Üniversitesi dışındaki üniversitelerden
lisansüstü ders alabilir.
Yüksek Lisans Diploması


Madde 22.
a. Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine
Yüksek Lisans Diploması verilir.
b. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur. Lisans diplomasını aldığı dalda yüksek lisans
programını tamamlayan öğrencinin diplomasına, varsa meslek ünvanı da yazılır.


ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
Madde 23. Orta öğretim Alan Öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik iki tür
program uygulanır.
i. Lisansla Birleştirilmiş Tezsiz Yüksek Lisans
ii. Tezsiz Yüksek Lisans Programı
a. Lisansla Birleştirilmiş Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Lisansla Birleştirilmiş Tezsiz Yüksek Lisans Programının öğretim süresi, 3.5 + 1.5 yıl olmak
üzere 5 yıldır. Ancak programa kaydolan ve programı tamamlamak istemeyen veya
tamamlayamayacak öğrencilere aşağıdaki ara diplomalar verilir.
Lisansla Birleştirilmiş Tezsiz Yüksek Lisans Programının ilk dört yarı yıl derslerini başarı ile
tamamlayan ve programdan ayrılmak isteyen veya programı tamamlayamıyan öğrencilere
Türk Dili ve Edebiyatı Ön Lisans Diploması verilir.
Lisansla Birleştirilmiş Tezsiz Yüksek Lisans Programının ilk yedi yarıyıldaki derslerinin
tamamını Türk Dili ve Edebiyatı alanını başarı ile tamamlayan ve sekizinci dönemde de
programlarında öngörülen eğitim derslerini başarı ile tamamlayan ve programdan
ayrılmak isteyen veya programı tamamlayamıyan öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı alan
bilgisi dersleri (anadal) ile öğretmenlik meslek derslerinin (yandal) ilk yarıyılını
tamamlamadığını belirten Lisans Diploması verilir.
Lisansla Birleştirilmiş Tezsiz Yüksek Lisans Programının Lisans kademesini tamamlayan
öğrencilerTezsiz Yüksek Lisans kademesine doğrudan geçirilirler. En çok iki yarı yıla
eşdeğer bir süre içinde mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Yüksek Lisans Diploması verilir.
Lisansla Birleştirilmiş Tezsiz Yüksek Lisans Programının ilk yedi yarıyılı sonunda herhangi
bir ders veya derslerden başarısız olan öğrenciler sekizinci yarıyıla devam edebilir.
Aynı şekilde, Lisansla Birleştirilmiş tezsiz Yüksek Lisans Programının sekizinci yarıyılı
sonunda başarısız dersi veya dersleri kalan öğrenciler dokuzuncu yarıyıla (Tezsiz Yüksek
Lisans kademesine) devam edebilirler.
b. Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Öğretmen ihtiyacı tesbit edilmiş programlardan Lisans diploması almış öğrencileri; Lisans
diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak
yetiştirmek amacı ile üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan Tezsiz Yüksek Lisans Programı
düzenlenir.
9
Tezsiz Yüksek Lisans Programının öngördüğü dersleri ve diğer çalışmaları başarı ile
tamamlayan öğrencilere Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Yüksek Lisans Diploması verilir.


DOKTORA PROGRAMI


Amaç ve Kapsam
Madde 24.
Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş
ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli
adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin,
i. Bilime yenilik getirme,
ii. Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
iii. Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
Doktora Süresi ve Ders Yükü


Madde 25.
a. Doktora programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet
ders, bir seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora
programı derslerini tamamlama süresi, en çok dört yarıyıldır
b. Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve kayıt işlemleri tez danışmanı, tez
danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EADB tarafından yürütülür.
c. Öğrenci danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez
çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.
d. Doktor aYeterlilik sınavını başarıyla tamamlamış bir öğrenci tez çalışmalarının belirli
bir süresini Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla bir başka Üniversite veya araştırma
kurumunda gerçekleştirilebilir.
e. Doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Bu yönetmelikte belirtilen
yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilir.
Mezuniyet süresi 5 yarıyıldan az olamaz. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik
sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını öngörülen
süre sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye tezini
jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilir.
f. Doktora programındaki öğrenciler lisans dersleri alabilirler ancak bu dersler ders
yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
g. Öğrenci, EADB`nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla izlediği programın ders
yüküne sayılmak üzere GAÜ dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders alabilir.
h. Doktora programına kayıtlı bir öğrenci öğrenim süresince, geçerli bir mazareti olması
durumunda arka arkaya iki yarıyıldan fazla olmamak koşuluyla en çok 4 yarıyıl kayıt
dondurabilir. Kayıt dondurma süreleri normal öğrenim süresinden sayılmaz.
i. EADB tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla
dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.
Tez Danışmanının Atanması


Madde 26.
Doktora programındaki öğrenciye tez danışmanı en geç üçüncü yarıyıl başına kadar ilgili
EADB`nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Doktora tezinin niteliğinin
10
birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez
danışmanı doktoralı öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının da doktora
derecesine sahip olması gerekir.Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanının atanma ve
değiştirme koşulları Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.
Doktora Yeterlik Sınavı


Madde 27.
a. Doktora yeterlik sınavına girmek için başvuran öğrencilerin adları EADB`nca ilgili
enstitüye bildirilir. Doktora yeterlik sınavına girebilmek için Üniversitelerarası Kurul
Yabancı Dil Sınavı’nda (ÜDS) yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da
Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde başarılı
olmak gererkir. Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya
Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının
nasıl yapılacağı GAÜ Senatosu tarafından belirlenir.
b. Öğrenci en geç beşinci yarıyıl içinde doktora yeterlik sınavına alınır.Doktora yeterlik
sınavı Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen tarihlerde yapılır.
c. Yeterlik sınavları, EADB tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
onaylanan en az üç beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve
yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve
değerlendirmek amacıyla biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç veya beş
kişiden oluşan sınav jürileri kurar. Jüri üyelerinin doktora derecesine sahip olması
gerekir.
d. Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya olan
eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur.
e. Doktora yeterlik komitesi, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını birlikte değerlendirerek,
öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EADB
tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
f. Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki sınava, sınava giriş
tarihinden en az üç ay sonra Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir tarihte girer.
Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir.
g. Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile, aldığı derslere ek olarak fazladan ders(ler) almasını isteyebilir.
Fazladan alınanacak dersleri altıncı yarıyılın sonuna kadar tamamlayamayan
öğrencinin programla ilişiği kesilir.
Tez İzleme Komitesi


Madde 28.
a. Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABD`nin önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur.
b. Tez izleme komitesi doktoralı üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez
danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır.
İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite
toplantılarına katılabilir.
c. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili EADB`nin önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
11
Tez Önerisi Savunması
Madde 29.
a. Tez izleme komitesi atanan öğrenci, en geç altı ay içinde, o zamana kadar yaptığı
çalışmasını,tez çalışmasının yöntemini ve ileriye yönelik çalışma planını kapsayan tez
önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili
yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
b. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt
çoğunlukla karar verir. Bu karar, EADB tarafından tez önerisini izleyen üç gün içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
c. Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı
danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu
değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi
bu savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
d. Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak‐Haziran ve Temmuz‐
Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana
kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir.
Öğrencinin tez çalışması notu komite tarafından “başarılı”(S) veya “başarısız”(U) olarak
belirlenir.


Doktora Tezinin Sonuçlanması:
Madde 30.
a. Doktora tez çalışmasını 25. Madde`de belirtilen süre içinde tamamlayan öğrenci, elde
ettiği sonuçları Girne Amerikan Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu`na uygun biçimde
yazmak ve tezini jüri önünde İngilizce olarak savunmak zorundadır.
b. Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için EADB`ye başvurur.
EADB, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş bir kopyasını ilgili enstitüye iletir.
c. Tez jürisnin atanabilmesi için adayın doktora tezi ile ilgili alanda SCI, SSCI veya AHCI
tarafından taranan bir dergide bir adet makale yayınlamış olmak veya yayına kabul
edilmiş en az bir yayını olması gerekir.(YÖDAK 29.01.2007, genelge no 1. Madde 1f)
d. Doktora tez jürisi, EADB`nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Jüri, üçü
öğrencinin tez izleme komitesi ve en az biri başka bir üniversitenin öğretim üyesi
olmak üzere 5 kişiden oluşur. Jüri üyelerinin doktora derecesine sahip olması gerekir.
e. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren 1 ay içinde toplanarak
öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen sorucevap
bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.
f. Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında "kabul", "red" veya
"düzeltme" kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, EADB tarafından en geç üç gün
içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci
en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Öğrenci,
uzatma aldığı yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır.
12
Doktora Diploması


Madde 31.
a. Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az 3 kopyasını
tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi
şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine "Doktora Diploması" verilir.
b. "Doktora Diploması" üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur.
Diğer Konular
Madde 32. Lisansüstü öğrencilerini ilgilendiren kayıt, izin ve benzeri işlemler, "Girne
Amerikan Üniversitesi Kayıt ve Kabul İşleri Yönetmeliği" hükümlerine göre yürütülür.
Yürürlük
Madde 33. Bu yönetmelik 2007‐2008 eğitim‐öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 34. Bu yönetmelik hükümlerini Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

İndirmek için tıklayınız.