Kapat
Giriş Yap
GAU Network etki alanından hesabınızda oturum açın.
Kaydınız yok mu? Şimdi Kaydolun !
Giriş Yap :  
Kullanıcı Adı : Kullanıcı adımı unuttum
Şifre : Şifremi Unuttum
Üye değil misiniz? Şimdi kaydolun!
Kullancı Adı : GAU Web Mail  
Adım Soyadım :
E-Mail Adresim :
Kayıt Ol : GAU Web Mail  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğenci Mail  
Öğrenci Numaranız :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kullanıcı Adı : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Şifre : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kullanıcı Adı : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kayıt Ol : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :

TEZ YAZIM KLAVUZU

1.BÖLÜM: GENEL BİÇİM

Bu bölümde, tez yazımında kullanılacak kağıt ve yazı karakterleri, yazıların sayfaya nasıl yerleştirilebileceği, satır aralıkları, sayfaların numaralanması, bölüm ve alt bölüm başlıkları örneklerle açıklanmıştır.

1.1. Baskı ve Kağıt Kalitesi
Tezler, A4 standardında (21cm x 29,7 cm), en az 75 gram birinci hamur beyaz kağıda yazılmalıdır. Baskı, lazer yazıcıda siyah mürekkeple yapılmalı, sayfanın yalnızca bir yüzü kullanılmalıdır.

1.2. Yazı Niteliği
Yazımda Times New Roman karakterleri ve 12 punto kullanılmalıdır. Metin, 1.5 satır aralık kullanılarak yazılmalıdır. Ancak, blok alıntılar, kaynakça bilgileri, dipnotlar ve tablo/şekil başlıklarının yazımında satır aralığı kullanılmaz.

1.3. Sayfa düzeni
Sayfanın sol kenarında (cilt tarafı) ciltleme işlemi için 4 cm genişliğinde boşluk bırakılmalıdır. Boşluk, diğer üç kenarda 2,5 cm olmalıdır.
Tez ön sayfaları, onay sayfasından başlanarak “Giriş” bölümüne kadar sayfanın sağ üst kısmına gelecek şekilde küçük Romen rakamları ile (i, ii, iii, ......) numaralandırılır. Tez onay sayfası (i) olarak hesaplanır ancak bu sayfaya numara konulmaz. “Giriş” bölümü ile başlayan metin kısmı ve devamındaki tüm bölümler (Kaynakça ve Ekler de dahil) ise yine sayfanın sağ üst kısmından "1,2,3, ..." şeklinde numaralanmalıdır. Sayfa numaraları kenar boşluklarından taşmayacak şekilde ilk satırın 1.5 cm üzerine konulmalıdır.
Sayfa başında bir önceki sayfadan devam eden paragrafın yalnızca son satırı veya sayfa sonunda bir sonraki sayfada devam eden paragrafın yalnızca ilk satırı yer almamalıdır. Bu bölümler en az iki satırdan oluşmalıdır.

1.4. Başlıklar
Birinci derece bölüm başlıkları BÜYÜK HARF ile ortalanarak yazılmalıdır. İkinci derece alt bölüm başlıklarında her sözcüğün “İlk Harfi Büyük” yazılmalı, başlık sayfanın solunda hizalanmalıdır. Üçüncü derece alt bölüm başlıklarının yalnız “İlk harfi büyük” olmalı, başlık sayfanın soluna hizalanacak şekilde yazılmalıdır. Bütün bölüm başlıkları koyu yazılmalıdır.
Bölüm başlıkları bir sonraki bölümle bir satır, bir önceki bölümle iki satır ara olacak şekilde düzenlenmelidir. Gerektiğinde madde imleri ve numaralandırma (i, ii, iii, vb) kullanılabilir. Aşağıdaki örnek, başlıkların kullanım biçimlerini göstermektedir.

 

2. BÖLÜM. KAYNAK ARAŞTIRMA

Etkili öğrenme ve öğretme motive edilmiş öğrencilerle mümkün olur. Bu nedenle öğretmenlerin, öğrencileri motive edecek stratejiler konusunda donanım sahibi olmaları ve bunları uygulamaya koymaları son derece önemlidir. Motivasyonu açıklayan farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Aşağıdaki bölümde bu yaklaşımlar incelenecektir.

2.1. Motivasyona Kuramsal Yaklaşımlar
Motivasyona kuramsal yaklaşımlar, davranışçı, hümanist, bilişsel ve sosyal öğrenme adı altında sınıflandırılabilirler.

2.2. Davranışçı Yaklaşım
Davranış kuramcıları motivasyonu ödül olarak algılarlar ......................................... ............................................................. ....................................................

2.1.1. Davranışçı motivasyonun kaynakları
Davranışçı motivasyonun kaynağı dıştan gelir. ...... .................................................... ...................................................................................................................

2.1.2. Davranışçı motivasyonun kuramcıları
Davranışçı motivasyon konusunda ilk akla gelen isim Sapir‟dir....................................... ...................................................................................................................

2.3. Hümanist Yaklaşımlar
Humanist yaklaşımlar, motivasyon konusunda insanın içsel değer ve isteklerini ön plana alırlar. ........................................................................................................................................

 

2. BÖLÜM. TEZİN BÖLÜMLERİ

2.1. Ön Kısım
Ön kısım şu bölümlerden oluşur: İç kapak sayfası, onay sayfası, özet, teşekkür sayfası, içindekiler sayfası, tablolar listesi ve şekiller listesi. Her bölüm yeni bir sayfada başlamalıdır.

2.1.1. Cilt ve dış kapak
Tezin dış kapağı, beyaz karton ile ciltlenir. Beyaz karton üzerine siyah yazılarla 14 punto olarak dış kapak yazıları yazılır. Bu kapağın içeriği ve düzeni EK-1‟de gösterilmiştir. Tezin sırtına yukarıdan aşağıya doğru okunacak şekilde, tezin adı, yazarın adı ve soyadı, tezin kabul edildiği yıl yazılır. Tez isminin, cilt sırtına sığmaması halinde uygun kısaltmalar yapılabilir.

2.1.2. Boş sayfa
Dış kapak ile iç kapak arasında boş bir sayfa bırakılır.

2.1.3. İç kapak
Tezin adı, olabildiğince kısa ve öz olmalı; ancak, tezin konu ve içeriğini eksiksiz biçimde yansıtmalıdır. Tezin adı araştırmada kullanılan değişkenleri ve aralarındaki ilişkileri içermelidir.

İç kapaktaki yazılar, sayfa üst kenarından yaklaşık 5 cm aşağıdan başlayarak ve kapağın orta çizgisine göre ortalanarak, 12 puntoyla, büyük harflerle, tek aralıklı ve koyu yazılmalıdır. Kapakta, EK-2`de verilen bilgiler bulunmalıdır.

2.1.4. Onay sayfası
Tezin jüri üyeleri ve Enstitü tarafından onaylandığını belirten bu sayfa EK-3‟de gösterildiği gibi hazırlanmalıdır.

2.1.5. Özet
Özette, tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntem/yöntemler ve varılan sonuçlar belirtilmelidir. Özet metninin bitiminde sayısı üçle beş arasında anahtar sözcükler verilmelidir. Özetin İngilizcesi de özetten sonra anahtar sözcüklerle (key words) verilmelidir. EK-4‟te örnek bir özet verilmiştir.

2.1.6. Teşekkür sayfası
Bu bölümde, tez çalışmasınına doğrudan katkıda bulunanlar ile görevi olmadığı halde dolaylı da olsa katkısı bulunan kişi ve kurumlara teşekkür edilir. Örnek sayfa için EK-5‟e bakınız.

2.1.7. İçindekiler sayfası
İçindekiler sayfası, özet sayfasından itibaren, tez metninde yer alan bütün bölüm başlıkları, kaynakça ve varsa eklerin sayfa numaraları ile birlikte belirtildiği sayfadır. Ön sayfalar küçük Romen rakamlarıyla gösterilirken, “Giriş” bölümü 1. sayfadan başlar. Tezde kullanılan birinci, ikinci ve üçüncü derece başlıkların tamamı hiçbir değişiklik yapılmaksızın, "İçindekiler" sayfasında yer almalıdır. Örnek sayfa için EK-6‟ya bakınız.

2.1.8. Tablolar listesi
Her tablo için numaralandırılmış sayılarla birlikte uygun bir başlık yer almalıdır. Başlıklar tablonun üzerine gelecek şekilde düzenlenmeli ve başlıkla tablo arasında bir satır aralık bulunmalıdır. Başlıklar tabloya göre ortalanarak yazılmalıdır.

"TABLOLAR LİSTESİ" başlığı büyük harflerle ve koyu olarak, sayfa üst kenarından ve sayfa ortalanarak yazılmalıdır. Listenin maddeleri sol kenara, sayfa numaraları sağ kenara hizalanmalıdır. Madde başlıkları ile sayfa numaraları arasında aralıklı ardışık noktalar bulunmalıdır. Noktaların sözcüklere ve sayfa numaralarına bitişik olmaması sağlanmalıdır. Tablolar listesi yeni bir sayfada yer almalı ve aşağıdaki örnekteki gibi olmalıdır.

 

TABLOLAR LİSTESİ

 Tablo  Sayfa
 1. Deneklerin tercih yüzdelikleri .................................................................................................................................................................................................................................................................................  45
 2. Katılımcıların cinsiyetlere, okullara ve bölümlere göre dağılımı ve dağılım yüzdelikleri...........................................................................................................................................................  48
 3. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  55

 

 


2.1.9. Şekiller listesi
Her şekil için numaralandırılmış sayılarla birlikte uygun bir başlık yer almalıdır. Başlıkla şekil arasında bir aralık bulunmalıdır. Başlıklar şekle göre ortalanarak yazılmalıdır. Şekiller listesi tablolar listesi gibi hazırlanır.

2.2. Giriş
Giriş bölümü, araştırma probleminin sunulduğu, bu problemle ilgili daha önce yapılan çalışmaların özetlendiği ve araştırmanın amacının belirtildiği bölümdür. Giriş bölümü yazılırken şu sorular göz önünde bulundurulmalıdır:


Giriş bölümünün sonunda kısa bir özet ve tezin geri kalan bölümlerine ilişkin tanıtımlar yer alır. Aşağıda giriş bölümünde yer alacak konular alt başlıklarla verilmiştir.

2.2.1. Problem
Giriş bölümünde, problem açık bir şekilde ortaya konmalı ve uygun bir çerçeveye oturtulmalıdır. Eğer varsa alt problemler de sırasıyla açıklanmalıdır.

2.2.2. Amaç
Tezin giriş bölümünde araştırma ile ilgili temel tartışmalar yapıldıktan ve problem ortaya koyulduktan sonra, araştırmanın amacı yazılmalıdır. Araştırmanın amacı, problemin nasıl çözüleceğini ifade etme, yani sonuçta nelerin beklenildiğini baştan ortaya koyma demektir. Araştırmanın amacı iki farklı düzeyde ifade edilir. Birinci düzeyde araştırmanın genel amacı ortaya koyulur. İkinci düzeyde ise bu genel amacı gerçekleştirebilmek için cevaplanması gereken sorulara ya da test edilecek hipotezlere yer verilir.

Araştırmanın amacı, ortaya koyulan problemi belirtilen varsayımlar ve sınırlılıklar çerçevesinde çözecek nitelikte olmalıdır. Aşağıda bir araştırmanın amacının nasıl ifade edildiğine dair örnekler yer almaktadır:
Bu araştırmanın amacı,“Kentlerde farklı sosyo-ekonomik özelliklere sahip altıncı sınıf öğrencilerin matematik başarıları arasında bir fark var mıdır?” sorusuna cevap aramaktır.

Veya:
Bu çalışmanın amacı, kentlerde farklı sosyo-ekonomik özelliklere sahip altıncı sınıf

öğrencilerin matematik başarıları arasında bir farkın olup olmadığını araştırmaktır.

2.2.2.1. Hipotezler
İyi bir hipotez araştırılan değişkenler arasında mantıklı bir açıklama getirmeli ve getirilen açıklama ölçülebilecek nitelikte olmalıdır. İyi bir hipotez test edilebilmelidir. Toplanan veriler yardımıyla hipotezin doğrulandığını ya da doğrulanmadığını göstermek mümkün olmalıdır.

Aşağıdaki hipotez, televizyon reklamlarıyla tüketim arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır: "Ergenlik çağındaki erkek çocuklar, televizyonda reklam edilen ürünleri bu çağdaki kız çocuklarından daha çok tüketirler."

İyi bir hipotez değişkenler arasında beklenen ilişkiyi ifade eder. Yukarıdaki hipotezin değişkenleri, (reklamlar, cinsiyet, ergenlerin tüketim alışkanlıkları), televizyon reklamlarının cinsiyet ve ergen çocukların tüketim alışkanlıklarına olan etkilerinin incelenmesine olanak verir.

2.2.2.2. Varsayımlar
Varsayımlar, çalışmada öngörülen durumlardır. Örneğin, bir öğretim yönteminin daha etkili olup olmadığının ölçüldüğü bir çalışmada öngörülen varsayım, bu öğretim yönteminin etkinliğini ölçebilen bir araca sahip olduğumuzdur.

2.2.2.3. Sınırlılıklar
Tez çalışmasının sınırlılıkları “Öneriler” bölümünde ayrıntılı olarak ele alınmalıdır. Bu kısımda problem durumuyla ilgili öncelikli sınırlılıklar yer alır.

2.2.2.4. Tanımlar
Araştırmada fikirlerin doğru ifade edilmesinde terimlerin anlaşılır olmasının büyük faydası vardır. Genelde kullanılan terimlerin çoğu yorumlara açıktır. Bu nedenle, bu tür terimlerin kastedilen anlamı doğru verecek şekilde tanımlanmaları gerekir.

2.2.3. Çalışmanın önemi
Bu bölümde araştırmacı, araştırmanın niçin gerekli olduğunu ve değerinin gerekçelerini ortaya koymak durumundadır. Bu bölüm aşağıdaki soruların ışığı altında hazırlanır:


2.3. Kaynak Araştırma ve Kuramsal Çerçeve
Akademik anlamda yeni bir üretim ortaya konmadan önce, ilk adım, araştırmacının belirlediği konu hakkında başka araştırmacıların neler yaptığını gözden geçirmesidir. Kaynak araştırması şu açılardan önemlidir:


2.4. Yöntem
Araştırmanın yöntem bölümünde, araştırmada izlenen bilimsel yaklaşım aşağıdaki alt başlıklarla anlatılır: Araştırma modeli, araştırmanın örneklemi, veriler ve toplanması, ve verilerin çözümlenmesi için uygulanacak analiz teknikleri.

2.4.1. Araştırma modeli
Bu bölümde, araştırmada ele alınan problemin yöntemle inceleneceği gerekçeleriyle belirtilir. Araştırma yöntemi, araştırmanın amacına uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır. Araştırma konusu hangi değişkenlerin ele alındığını göstermeli, yöntem, araştırma değişkenlerini en doğru ölçebilecek türden olmalıdır.

Araştırma türleri, betimsel ve deneysel olmak üzere ikiye ayrılır. Betimsel araştırmalar bir durumu betimlemeyi amaçlayan araştırmalardır. Deneysel araştırmalar, değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkilerini açıklamak amacı ile doğrudan araştırmacının kontrolü altında ortaya çıkan verilerin incelendiği modellerdir.

4.2. Örneklem yöntemi
Bu bölüm, çalışmayı oluşturan evreni temsil etmek için kullanılan örneklemi anlatır. Araştırmaya katılanların özelliklerinin doğru biçimde verilmesi bilimsel çalışmalarda çok önemlidir. Bu bölümde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:


2.4.3. Verilerin toplanması
Bu bölümde ilk önce, varsa verilerin elde edilmesinde kullanılan veri toplama aracının hazırlanma biçimi ve seçilme nedeni ve nasıl geliştirildiği belirtilmelidir. Geliştirilmiş bir araç kullanılması durumunda geçerlik ve güvenirliği açıklanmalıdır. Veri toplama aracının geçerlik ve güvenirliğinin hangi istatistik yöntemle yapılığı anlatılmalıdır. Veriler, anket, çeşitli performans ve psikolojik testler uygulanarak toplanacağı gibi, görüşme ve gözlem yapılarak ya da belgeler incelenerek de elde edilebilir.

Verilerin toplanmasında izlenen tüm basamaklar bu bölümde ayrıntılı olarak yer almalıdır. Deneklerin neler yaptığı, onlara ne tür uygulamalar yapıldığı, veri toplama araçlarının nasıl kullanıldıkları ve veri toplama işlemlerinin ne kadar sürdüğü açıklanmalıdır.

2.4.4. Analiz yöntemi
Bu kısma araştırma verilerini analiz etme ve anlaşılır hale getirmeyle ilgili genel sürecin tanıtımıyla başlanılmalıdır. Hakkında yeterince işlem yapılamayan veya bilgi toplanamayan örneklerin araştırmaya dâhil edilip edilmeyeceğine burada karar verilmelidir. Dikkate alınmayan örneklerin veya verilerin araştırma dışında tutulması araştırmayla ilgili bütün verileri etkileyebileceği için bu durumun tartışılması önemlidir.

Elde edilen verilerin hangi sınıflandırmalar/kodlamalar doğrultusunda işlendiği açıklanmalıdır. Bu sınıflandırmalar, araştırma probleminin amaçlarına uygun olarak yapılmalı ve toplanan verilerin başkaları tarafından da anlaşılabilmesi, gerektiğinde aynı yollarla elde edilmiş başka verilerle karşılaştırılabilmesi için verilerin analizinde kullanılan yöntemler ve amaçlar açıklanmalıdır.

Verilerin çözümlenmesinde istatistik yöntemler kullanılması durumunda yapılan istatistiklerin açıklamalarına yer verilmelidir.

2.5. Bulgu ve Yorumlar
Araştırmanın amaçları doğrultusunda toplanan verilerin işlenmesinden sonra problem çözümüne ışık tutacak şekilde kullanıma hazır hale getirilen veriler bulgular bölümünde yer alır.
Bulgular, önce elde edildiği şekli ile olduğu gibi sunulmalı, yoruma yer verilmemelidir. Yorum ayrı paragraf halinde sunulmalıdır. Bulguların sunumunda araştırmacının beklentileri ve sübjektif yargıları değil, problemin çözümü için bulunan sonuçlar ön planda tutulmalıdır.

Bulgular kısmının düzenlenmesinde ham veri tablolarına yer verilmeden, analiz edilmiş tablolar doğrudan sunulabilir. Eğer gerek görülürse ham veri tabloları ekler bölümünde verilebilir.

Analizi yapılan veriler sayısallaştırılarak tablolarda sunulmadan önce hangi probleme ilişkin veri olduğu ve hangi istatistik yöntemle analiz edildiğine ilişkin bilgi verilmelidir.

Yorum bölümü bulguların sayısal değerler ötesinde ne anlama geldiğinin açıklandığı, tartışıldığı, yorumlandığı ve değerlendirildiği önemli bir kısımdır.

Bu bölümde aşağıdaki konular yer almalıdır.


2.6. Sonuç ve Öneriler
Sonuç ve öneriler kısmı tezin metin kısmının son bölümünü oluşturur. Aşağıda bu bölümler ayrı ayrı açıklanmıştır.

2.6.1. Sonuç
Bu bölümde, tez çalışmasından elde edilen genel sonuçlar yer almalıdır. Sonuç bölümü bir bakıma yorum bölümünde yer alan değerlendirmelerin önemli kısımlarının daha organizeli bir biçimde sunulmasıdır.

2.6.2. Öneriler
Bu bölümde, araştırmanın teori ve uygulamayla ilgili sonuçları ve varsa sınırlılıkları ışığında önerilerde bulunulabilir veya yeni bir araştırma tavsiye edilebilir. Yapılan öneriler araştırmaya dayanmalıdır. Araştırmanın amacı, hipotezleri, vb. dikkate alınmalıdır.

2.7. Kaynakça
Tezinizde kullandığınız kaynakları göstermek için kullandığınız kaynakça bölümü metin içinde atıf yaptığınız çalışmaların listesinden oluşur. Kaynakların çoğu kitap ve güncel dergilerden çok, bilimsel çalışmaların yer aldığı dergilerden oluşmalıdır.

Kaynak belirtmek için kullanılan çeşitli sistemler vardır. Üniversitemizde tez yazımı için APA kaynakça sistemi kullanmaktadır. APA, yazar-tarih sistemine dayalıdır ve iki bölümden oluşur: i. Metin içinde yazar, yayım yılı ve gerektiğinde sayfa numarası göstererek kaynak gösterme, ii. Atıf yapılan tüm kaynakların belirtildiği, tez metninden sonra gelen kaynakça listesi.

Birinci bölüm, metin içinde kaynak gösterme biçimlerinin çeşitli örneklerle gösterildiği kısımdır. Metin içinde gerekli her yerde fikirlerinizi yapılmış araştırmalara atıfta bulunarak desteklemeniz gerekmektedir.

İkinci bölümde ise yapılan atıfların kaynakça listesinde nasıl yer alması gerektiği ayrıntılarıyla anlatılacaktır.

 

2.7.1. Metin içinde kaynak gösterme

Tek yazarlı kaynak gösterme

Yazarın soyadı ve eserin yayın tarihini kullanarak aşağıdaki yöntemlerden birini atıf yaparken kullanabilirsiniz.

• Kanfer (1990), motivasyonu şöyle tanımlıyor .........
• Motivasyon, bireyin alternatif davranış biçimlerinden birini seçmesinde etkili olan süreçler olarak tanımlanabilir (Kanfer, 1990).

Aynı yazara aynı paragraf içinde yapılan atıflar

 

Aynı yazara aynı paragraf içinde birden fazla atıf yapılmışsa, ilk atıftan sonra yıl belirtilmeyecek, sadece yazarın soyadı verilecektir. Yeni bir paragrafta yapılan bu tür atıflarda ise yıl belirtilecektir. Örnek:

Kültür, bir toplumun üyeleri tarafından paylaşılan, üyelerce bağlı kalındığında, toplumca yerinde ve kabul edilebilir olan davranışların ortaya çıkmasını sağlayan kurallar ve standartlar bütünüdür (Haviland, 1992). Kültürel yapı ise insan gruplarınca paylaşılan davranış örüntüleri olarak tanımlanabilir. Yapılan araştırmalar, aynı ulusta yaşayan bireylerin çoğunlukla benzer davranış örüntüleri sergilediğini göstermiştir (Haviland).

Bazı toplumlarda bireyler daha bireysel özelliklerini ön plana çıkararak diğerlerinden farklılaşmayı tercih ederken, bazı toplumlarda ise bireyler bir gruba olmayı ve bu grupla uyum içinde yaşamayı önemseyebilirler (Haviland, 1992).

İki yazarlı eserden alıntı

 

Aşağıdaki örneklerde de görüldüğü gibi yazarları "ve" sözcüğüyle ayırıyoruz.

Yıldrım ve Ersoy`a (2003) göre, araştırma yöntemini basit kılmanın avantajları vardır.

Veya:

Araştırma yöntemini basit kılmanın avantajları vardır (Yıldırım ve Ersoy, 2003).

Üç, dört ve beş yazarlı eserlere atıf yapma

 

Yazar adlarını, özgün yayındaki sırayla verin. İkinci kez aynı yayına atıfta bulunacağınız zaman ilk yazarın adından sonra “ve diğer.” (ve diğerleri) kısaltmalarını kullanın.

• (Küçük, Ersoy, Bulut ve Sert, 1999) motivasyon için ................................................ ............................. Küçük ve diğer. (1999) şu saptamayı da yapıyor ...........................

Cümle sonunda bu tür atıflar şöyle gösterilir:

• ......... (Küçük ve diğer., 1999).

Altı ve daha çok sayıdaki eserler

 

Her zaman ilk yazarın adını “ve diğer.” ile kullanın.

• Yıldırım ve diğer. (1987) ......... veya ......... (Yıldırım ve diğer., 1987).

Kaynakçada ilk 6 yazarın soyadı ve isimlerinin ilk harflerini normal şekilde kullandıktan sonra geri kalanları “ve diğer.” ile belirtin. Bununla ilgili örnek, bölüm sonundaki kaynakça listesinde verilmiştir.

Ulaşılmayan bir kaynağa başka bir kaynak yoluyla atıf yapma

 

Bazen atıf yaptığınız kaynak başka bir eserde kullanılmış olabilir. Aşağıdaki bu durumla ilgili örnek yer almaktadır:

Lupton (1988, Yılmaz, 2004) motivasyon konusunda şu yaklaşıma sahiptir .....

Lupton`un özgün çalışmasını içeren esere ulaşılmamış, bu çalışmanın bahsedildiği Yılmaz`ın eserinde Lupton`un görüşlerine ulaşılmıştır. Kaynakça sayfasında sadece Yılmaz`ın ismi belirtilecek, okumadığınız Lupton yer almayacaktır.

Editör tarafından yayına hazırlanmış bir kitaba atıf

 

Bu durumda editörün adı değil, bölüm yazarının adı atıf yaparken kullanılır. Örneğin editörlüğü "Küçük" tarafından yapılmış bir kitapta "Yılmaz" tarafından yazılmış bir bölüme atıf yapıldığında şu şekilde alıntı yapılır:

Yılmaz (2000) bu konuda ..............

Aynı yazarın aynı yıl basılmış yayınlarına atıf

 

Bu ayrım tarihten sonra a, b, c, vb. harfleri kullanılarak yapılır. Bu yapıtların kaynakçada gösterilmesi, yapıt adı esas alınarak alfabetik sırayla yapılır. Örnek:

Metin içinde:

Yılmaz (2005a, 2005b) şu görüşü ..........

Kaynakçada:

Yılmaz (2005a). Motivasyon. Ankara: Arı.
Yılmaz (2005b). Sınıf yönetimi ve motivasyon. Ankara: Arı.

Aynı yazara ait birden çok yayına atıf

 

Bu tür yayınlar hem metin içinde hem de kaynakçada eski tarihli yayından başlayarak yayın tarihi sırasına göre yapılır. Örnek:

Metin içinde:
Yılmaz (2005, 2007) bu kuramıyla ilgili olarak .......

Kaynakçada:
Yılmaz (2005). Sınıf yönetimi ve motivasyon. Ankara: Arı.
Yılmaz (2007). Motivasyon kuramları. Ankara: Arı.

Farklı yazarlara ait birden çok yayına atıf

 

Birden fazla yayın, yazar soyadına göre alfabetik sırada verilir. Yazarla tarih arasında virgül (,) kullanılır. Yazarlar noktalı virgülle (;) ayrılır. Örnek:

......... (Çırakoğlu, 1997; Demirutku, 1996; Kökdemir, 1999).

Kurum veya grup isimleri

 

Kurum veya grup isimleri ilk kullanımlarında kısaltmış şekliyle değil, açık olarak verilmelidir. Örnek:

Türk Dil Kurumu (1997). .........

İkinci ve sonraki kullanımlarında bu isimlerin kısaltılmış biçimleri kullanılır. Örnek:
TDK (1997) ....................

Kaynakçada açık isim kullanılır.

Tarihsiz yapıtlara atıf

 

Metin içinde:
Yıldırım (bt) bir çalışmasında .........

Not: bt = bilinmeyen tarih demektir. İngilizce karşılığı (nd)`tir.

Kaynakçada:
Yıldırım, F. (b.t.). Motivasyonun ölçülmesi. Ankara: Arı

Yazarsız yapıtlara atıf

 

(1) Eğer yazar, "Anonim" olarak belirtilmişse, hem metinde hem de kaynakçada "Anonim" ifadesini kullanın.
Motivasyon kuramları arasında ..... .......... ....... (Anonim, 2001).

(2) Eğer bu durum söz konusu değilse, alıntı yapılan eserin ilk sözcükleri aşağıdaki örnekteki gibi yayın tarihiyle birlikte kullanılır.
..................... (Motivasyon Kuramı, 2005).

Çeviri yapıtlara yapılan atıf

 

Aşağıdaki örnekte olduğu gibi hem orijinal yayın tarihi hem de çevirinin yapıldığı tarih yazar adıyla kullanılır.
.............. (Eco, 1986/2007).

Alıntılar

 

Eğer alıntı 40 kelimeden kısaysa aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi çift tırnak içinde ve metinle birlikte verilmelidir. Alıntılarda sayfa numarası da verilmelidir. Sayfa numarası, bir sayfaya atıf yapılıyorsa "s.", birden çok sayfaya atıf yapılıyorsa "ss." şeklinde gösterilir. Örnek:

Bilimi çeşitli şekillerde tanımlamak mümkündür. Örneğin, Yıldırım (2001) bilimi “dünyamızda olup biten olguları betimleme ve açıklama yoluyla anlama girişimidir” şeklinde tanımlıyor (s. 95).

Bu alıntı şu biçimde de verilebilir:

Bilim, “dünyamızda olup biten olguları betimleme ve açıklama yoluyla anlama girişimidir” şeklinde tanımlanmaktadır (Yıldırım, 2001, s. 95).

Eğer alıntı yapılacak metin 40 kelimeyi geçiyorsa, tırnak işareti kullanılmadan ayrı bir paragraf halinde beş tuş içeriden blok hizalama yapılarak yazılmalıdır. APA formatından farklı olarak, blok alıntıların yazılmasında satır aralığı bırakılmamalıdır. Parantez içindeki kaynak bilgilerinden sonra nokta işareti yer almamalıdır. Eğer alıntı yapılan metinde aynı cümle içinde kelime ya da kelimeler çıkarılmışsa bu üç nokta (...) ile, eğer bazı cümleler çıkarılmışsa bu dört nokta (....) ile belirtilmelidir. Örnek:

Yıldırım (2001) bilimi şöyle tanımlamaktadır:

Bilim, dünyamızda olup biten olguları betimleme ve açıklama yoluyla anlama girişimidir. Olguları betimleme, onları saptama, sınıflama ve dile getirme gibi işlemleri kapsar. Bilimi açıklarken hipotez, doğa yasası, teori, nedensellik ve olasılık ilkeleri gibi kavramları ele almaya ihtiyaç vardır.... Bilimin açıklama yönü ise bizi çok daha geniş sorunlara götürecek niteliktedir. (s. 95)

Veya:


Yıldırım (2001, s. 95) bilimi şöyle tanımlamaktadır:

Bilim, dünyamızda olup biten olguları betimleme ve açıklama yoluyla anlama girişimidir. Olguları betimleme, onları saptama, sınıflama ve dile getirme gibi işlemleri kapsar. Bilimi açıklarken hipotez, doğa yasası, teori, nedensellik ve olasılık ilkeleri gibi kavramları ele almaya ihtiyaç vardır.... Bilimin açıklama yönü ise bizi çok daha geniş sorunlara götürecek niteliktedir.

 

İnternetten alıntı yapma

 

• pdf formatında hazırlanmış makaleler sayfa numaraları içerdiğinden sorun yaratmamaktadır. Bu format dışında yazılan çalışmalarda sayfa numarası yerine paragraf numarası kullanılmalıdır. Paragraf numaralarının belirlenmesinin sıkıntı yaratması durumunda paragraf numarası bölüm başlığıyla birlikte verilebilir. Örnek:

Yıldırım (2001, par. 7) ..........

Veya:

Yıldırım (2001, sonuç böl., par. 1) ..........

 

2.7.2. Genel kural ve açıklamalar
Aşağıda APA sisteminin kullanımına ilişkin örnekler bulunmaktadır. Bu örnekler, yayın türlerine göre farklı başlıklar altında verilmektedir. Kaynakça hazırlanırken kaynaklar, burada olduğu gibi değil, yazar soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir. Örnek “Kaynakça” sayfası bu bölümün sonunda görülebilir.

i. Kitap
Tek yazarlı
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. Basım Yeri: Yayınevi.
Kazgan, G. (2000). İktisadi düşünce. İstanbul: Remzi Kitabevi.

İki yazarlı
Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. Basım Yeri: Yayınevi.
Kökdemir, D. ve Demirutku, K. (2000). Akademik yazım kuralları. Ankara: Başkent Yayınları.

ii. Kitap bölümü
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Bölümün adı. Editörün adının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı (bölümün sayfa aralığı). Basım Yeri: Yayınevi.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Nitel araştırmanın planlanması. C. Yıldırım (Ed.), Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (49-91). Ankara: Seçkin Yayınları.

Editörler birden fazlaysa:
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2002). Nitel araştırma. C. Yıldırım ve M. Baştürk (Ed.), Sosyal bilimlerde nitel araştırma (59-71). Ankara: Seçkin Yayınları.

iii. Süreli yayınlarda makale
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı.
Işın, G. (2003). Savaş – barış ve Alfred Nobel. Pivolka, 1(10), 9-12.

Not: Sayı numarası, yalnızca derginin o sayısı birinci sayfadan başlıyorsa verilir.

iv. Yazarlı gazete makalesi
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Tam yayın tarihi). Makalenin adı. Gazetenin Adı, Sayfa numarası veya sayfa aralığı.
Batur, A. (14 Haziran 2000). Namus borcu ödendi. Milliyet, 8-9.

v. Yazarsız gazete makalesi
Makalenin başlığı. (Tam yayın tarihi). Gazetenin Adı, sayfa numarası.
Karar seçimi etkilemez. (24 Ocak 2007). Radikal, 6.

vi. `Anonim` olarak belirlenmiş yayınlar
Anonim. (Yıl). Kaynağın türüne göre diğer bilgiler.
Anonim. (2001). Sağlık işçileri. Ankara: Kurtuluş.

vii. Yazar olarak kurum Kurum Adı.
(Yıl). Kaynağın türüne göre diğer bilgiler. Türk Dil Kurumu.
(2007). Türkçe`nin diğer dillere etkisi. Ankara: TDK Yayınları.

viii. Altı ve daha çok yazarlı yayın
İlk 6 yazarın soyadı ve isimlerinin ilk harflerini normal şekilde kullandıktan sonra geri kalanları “ve diğer.” ile belirtin.

Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi, Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi, Dördüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi., Beşinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., Altıncı yazarın soyadı, Adının baş harfi., ve diğer. (Yıl). Kitabın adı. Basım Yeri: Yayınevi.
Alev, F., Ersel, H., Sabuncu, Y., Yılmaz, G., Kuru, F., Curacı, P., ve diğer. (2007). Seçimden koalisyona siyasal karar alma. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

ix. Yazar ve tarih belirtilmeyen internet belgesi
Belgenin başlığı. (b.t.). Alınma Tarihi, internet adresi.
Anket kullanımı. (b.t.). 8 Mayıs 2007, http://www.cc.gatech.edu/anket/survey1997-10/

x. Süreli internet yayınından makale
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yayınlanma Tarihi). Makalenin adı. Yayının Adı, cilt (sayı), sayfa aralığı. Araştırma Tarihi, internet adresi
İlbaş, Ç. (Mart, 2004). Siber dünyanın bombacıları. Pivolka, 3(13), 5-6. 24 Eylül 2004, http://www.elyadal.org/pivolka/13/siber.htm

xi. Veri tabanlarından alınan dergi makalesi
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Derginin Adı, cilt (sayı), sayfa aralığı. Alınma Tarihi, Veritabanının adı.
Ekrem, R. (2004). Motivasyon ve etkileri. Eğitim Bilimleri Dergisi, 19(1), 263-268. 30 Mayıs 2007, Akademik veri tabanı.

xii. Çeviri yapıtlar
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. (Çevirmenin adının baş harfi. Çevirmenin soyadı, Çev.). Basım Yeri: Yayınevi. (Orijinal yayın tarihi tarih.)
Yalom, I. D. (1998). Kısa süreli grup terapileri: İlkeler ve teknikler. (N. H. Şahin, Çev.). Ankara: Martı Yayınları. (Orijinal yayın tarihi 1983.)

xiii. Tez
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Başlık. Yayınlanmamış yüksek lisans/doktora tezi, Üniversitenin adı.
İpek, C. (2007) Resmi liseler ile özel liselerde örgütsel kültür ve öğretmen-öğrenci ilişkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

xiv. Konferans
Yayınlanmış bildiri:
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Bildirinin adı. Editörün adının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Konferansın Adı Bildiriler Kitabı (bölümün sayfa aralığı). Basım Yeri: Yayınevi.
Sezer, F. (2007). Bilişim ve psikolojik etkileri. C. Yıldırım (Ed.), 7. Bilişim Konferansı Bildiriler Kitabı (34-46). Ankara Üniversitesi: ANKA

Yayınlanmamış bildiri:
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl, Ay). Bildirinin adı. Konferansın Adı, Konferansın Yeri.
Sezgin, F. (2005, Temmuz). Hasta doktor iletişimi. 6. Sağlık Sempozyumu, Ankara Üniversitesi.

xv. Ansiklopedi veya sözlük maddesi
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Başlık. Ansiklopedinin adı (cilt, sayfa aralığı). Basım Yeri: Yayınevi.
Seyidoğlu, H. (1999). Kadro. Ekonomik terimler ansiklopedik sözlük. (1,304). İstanbul: Can Yayınları.

xvi. Film ya da video
Yapımcının soyadı, Yapımcının adının baş harfi. (Yapımcı) ve Yönetmenin soyadı, Yönetmenin adının baş harfi. (Yönetmen). (Tarih). Filmin Adı [Film]. Yapım yeri: Yapımcı firma.
Akpınar, N. (Yapımcı) ve Erdoğan, Y. (Yönetmen). (2004). Vizontele Tuba [Film]. Türkiye: BKM Film.

xvii. Broşür
Kurumun adı. (Yıl). Broşürün başlığı. (Baskı sayısı) [Broşür]. Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi: Yazar.
Türk Psikologlar Derneği. (2007). Depremin psikolojik sonuçlarını hafifletme. (4. Baskı) [Bröşür]. Türk Psikologlar Derneği Deprem Özel Çalışma Grubu: Yazar.

2.7.3. Kaynakça hazırlama
Kaynakça hazırlamada amaç, başvurulan bilgilerle ilgili kaynakları vermektir. Bu nedenle kaynakça özenle hazırlanmalıdır. Metin içinde alıntı yapıldığında özgün kaynağa atıfta bulunulmalıdır. Metinde yapılan atıfların tümü kaynakçada, kaynakçada olan kaynakların tümü de metinde yer almalıdır.

Kaynakça hazırlarken:

 

Alev, F., Ersel, H., Sabuncu, Y., Erdem, T. (2007). Seçimden koalisyona siyasal karar
        alma. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Alev, F., Ersel, H., Sabuncu, Y., Yılmaz, G. (2007). Koalisyon ve hükümetler. İstanbul:
        Yapı Kredi Yayınları.

 

 

Alev, F. (2007). Seçimden koalisyona siyasal karar alma. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Alev, F., Ersel, H. (2003). Seçimler ve izleri. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 

2.7.4. Örnek kaynakça

 

KAYNAKÇA


Alev, F., Ersel, H., Sabuncu, Y., Yılmaz, G., Kuru, F., Curacı, P., ve diğer. (2007). Seçimden
       koalisyona siyasal karar alma. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Akpınar, N. (Yapımcı) ve Erdoğan, Y. (Yönetmen). (2004). Vizontele Tuba [Film]. Türkiye:
       BKM Film.

Anket kullanımı. (b.t.). 8 Mayıs 2007, http://www.cc.gatech.edu/anket/survey/

Anonim. (2001). Sağlık işçileri. Ankara: Kurtuluş.

Batur, A. (14 Haziran 2000). Namus borcu ödendi. Milliyet, 8-9.

Ekrem, R. (2004). Motivasyon.ve etkileri. Eğitim Bilimleri Dergisi, 19(1), 263-268. 30
       Mayıs 2007, Akademik veri tabanı.

Işın, G. (2003). Savaş – barış ve Alfred Nobel. Pivolka, 1(10), 9-12.

İlbaş, Ç. (Mart, 2004). Siber dünyanın bombacıları. Pivolka, 3(13), 5-6. 24 Eylül 2004,
       http://www.elyadal.org/pivolka/13/siber.htm

İpek, C. (2007) Resmi liseler ile özel liselerde örgütsel kültür ve öğretmen-öğrenci
      ilişkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karar seçimi etkilemez. (24 Ocak 2007). Radikal, 6.

Kazgan, G. (2000). İktisadi düşünce. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Kökdemir, D. ve Demirutku, K. (2000). Akademik yazım kuralları. Ankara:Başkent
       Yayınları.

Seyidoğlu, H. (1999). Kadro. Ekonomik terimler ansiklopedik sözlük. (1,304). İstanbul:
       Can Yayınları.

Sezer, F. (2007). Bilişim ve psikolojik etkileri. C. Yıldırım (Ed.), 7. Bilişim Konferansı
       Bildiriler Kitabı (34-46). Ankara Üniversitesi: ANKA

Sezgin, F. (2005, Temmuz). Hasta doktor iletişimi. 6. Sağlık Sempozyumu, Ankara
       Üniversitesi.

Türk Dil Kurumu. (2007). Türkçe`nin diğer dillere etkisi. Ankara: TDK Yayınları.

Yalom, I. D. (1998). Kısa süreli grup terapileri: İlkeler ve teknikler. (N. H. Şahin, Çev.).
       Ankara: Martı Yayınları. (Orijinal yayın tarihi 1983.)

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Nitel araştırmanın planlanması. C. Yıldırım (Ed.),
       Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (68-91). Ankara: Seçkin Yayınları.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2002). Nitel araştırma. C. Yıldırım ve M. Baştürk (Ed.), Sosyal
       bilimlerde nitel araştırmanın yeri (59-71). Ankara: Seçkin Yayınları.

2.8. Dipnot ve son notlar
Genellikle metin içinde verilmesi durumunda fikirlerin akıcılığını bozan, fakat konuya açıklık getirecek her türlü tanım, yorum, ek bilgi, karşıt görüş ve sonraki bölümlerde daha ayrıntılı ele alınacak konular dipnot halinde gösterilebileceği gibi, bölüm sonlarında bir liste halinde son not olarak da verilebilir.

Dipnotlar, sayfanın metin genişliğinin yarısına gelinceye kadar soldan sağa doğru sayfanın alt kısmı çizilerek bu çizginin altına yazılır. Metin içinde, açıklama yapma gereği duyulan yerde satır üstüne çıkarak 1‟den başlayan numaralar verilir ve sayfanın altında bu numara sırasına göre açıklamalar yapılır.

Gerekli açıklamalar bölüm sonu notu şeklinde verilmek isteniyorsa, yine metin içinde ilgili yerde satır üstüne çıkılarak açıklamalara sıra numarası verilir. Açıklamalar bölüm sonunda bir liste halinde sıralanarak yazılır. Bölüm sonu notları için numaralama her sayfada değil, her bölümde yeniden başlatılır.

2.9. Ekler
Metnin bütünlüğünü bozacağı için kullanılamayan, ancak tezde yer alması gerekli görülen liste, anket, belge ve benzeri kaynaklara bu bölümde yer verilir. Tezde birden fazla ek bulunuyorsa bunlar “EKLER” genel başlığı altında “EK 1”, “EK 2” şeklinde sunulur. Ekler, “İçindekiler” sayfasında eksiksiz olarak belirtilmelidir. Ekler, metin içinde şu şekilde belirtilebilir: "Anket için EK 1`e bakınız."

 

EKLER

EK 1: KAPAK VE SIRT

Ek-1 Kapak ve Sırt

 

EK 2: İÇ KAPAK 

 

Ek-2 İç Kapak

 

EK 3: JÜRİ VE ENSTİTÜ ONAY SAYFASI ÖRNEĞİ

Ek-3 Juri ve Enstitü Onay Sayfası Örneği

EK 4: TEZ ÖZETİ ÖRNEĞİ

 

Ek-4 Tez Özeti Örneği

EK 5: TEŞEKKÜR SAYFASI

Ek-5 Teşekkür sayfası örneği

EK 6: İÇİNDEKİLER SAYFASI


Ek-6 İçindekiler Sayfası